Medlemsbetingelser

§1. Medlemskabet

Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. For at kunne fastslå medlemmets identitet opbevares medlemmets personoplysninger i en database, til hvilken kun ansatte hos Dans&Fitness med AM har adgang. Ændringer i persondata, som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m. skal øjeblikkeligt meddeles til Dans&Fitness med AM. Fornyelse af kreditkortnummer m.v. kan ske via Login på dansfitness.dk. Medlemmet kan træne frit hus Dans&Fitness med AM, medmindre andet er angivet på abonnementet. Dans&Fitness med AM benytter medlemmets kontaktoplysninger til at sende meddelelser, herunder digitale meddelelser pr. e-mail og SMS, angående medlemskabet og eventuelt manglende betaling heraf. Ved manglende betaling kan Dans&Fitness med AM anvende samarbejdspartnere og underleverandører, som ligeledes vil kunne kontakte medlemmet herom.

§2. Varighed

Løbende medlemskaber fortsætter indtil de opsiges i henhold til §7. Kontante medlemskaber kan ikke opsiges, men ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Det er ikke muligt at få delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemskaber. Ved køb af abonnement ved har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, købet er foretaget. Retten til fortrydelse bortfalder dog i det øjeblik, medlemmet tager abonnementet i brug.

§3. Indmeldelse og betaling

Ved oprettelse af et løbende medlemskab tilmeldes aftalen løbende betaling. Første abonnementsperiode samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Herefter bliver ydelsen automatisk trukket fra medlemmets kreditkort hver 30. dag. Hver betaling tillægges gældende administrationsgebyr. Kvittering for indmeldelse og abonnementsaftale fremsendes på mail. Ved oprettelse af et kontant medlemskab betales medlemskabet samt eventuelt oprettelsesgebyr for den samlede aftaleperiode på én gang. Medlemskaber hvor prisen er reduceret som følge af medlemmets alder, skifter automatisk prisgruppe, når medlemmets alder overstiger aldersbegrænsningen for den nuværende prisgruppe.

§4. For sen betaling

Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, vil medlemmets adgang til centret blive indstillet, og der kan blive udsendt et rykkerbrev til medlemmet, hvorpå der opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne påmindelse, kan Dans&Fitness med AM sende yderligere et rykkerbrev med tillæg af yderligere rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter denne 2. påmindelse, forbeholder Dans&Fitness med AM sig ret til at overgive restancen til retslig inkasso. Samtidig anses medlemskabet som opsagt, præcis som hvis medlemmet selv havde opsagt. Herefter gælder standardbetingelser for opsigelsesperioden, som beskrevet i §7. Næstfølgende periodes betaling er dog til forfald straks, da medlemsaftalen nu anses som misligholdt.

§5. Prisændringer

Prisændringer meddeles på e-mail senest 30 dage før, prisændringerne træder i kraft.

§6. Bero-perioder

Medlemskaber kan sættes i bero ved henvendelse i centret, ved at sende en mail til centret eller i vores app. Bero-perioden træder i kraft fra den dag, man beder om at blive sat i bero. En bero-periode skal minimum være på 30 dage, og der kan alene laves perioder deleligt med 30 dage, dog max. 180 dage. Det koster 5 kr. pr. 30 dage at være i bero. Hver betaling tillægges desuden gældende administrationsgebyr. Et medlemskab kan ikke opsiges i bero-perioden, ligesom det heller ikke er muligt at sætte medlemsskabet i bero i opsigelsesperioden. Hvis medlemmet ønsker at opsige sit medlemskab mens, det er sat i bero, skal beroperioden afbrydes.

§7. Opsigelse af løbende medlemskaber

Løbende medlemskaber kan til enhver tid opsiges skriftligt eller ved henvendels. Ved skriftlig opsigelse sendes e-mail. Efter opsigelsen vil medlemmet altid blive opkrævet din næstkommende abonnementsbetaling. Herefter trækkes ikke yderligere betalinger. Medlemmet kan selvfølgelig fortsætte sin træning i hele opsigelsesperioden. E-mailen skal indeholde navn, adresse. Udmeldelsen er registreret ved modtagelse af en e-mailkvittering fra Dans&Fitness med AM. I tilfælde af uenighed om udmeldelse påhviler det medlemmet at fremvise kvittering herfor.

§8. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Dans&Fitness med AM. Dans&Fitness med AM anbefaler derfor, at man konsulterer egen læge, hvis man er i tvivl, inden træningen påbegyndes. Dans&Fitness med AM tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§9. Værdigenstande

Dans&Fitness med AM bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade.

§10. Umyndige medlemmer

Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås med skriftligt samtykke fra medlemmets værge. Indmeldelse af umyndige medlemmer kan kun ske ved personligt fremmøde i hus Dans&Fitness med AM. Ved manglende betalinger eller gæld til Dans&Fitness med AM indestår den gældende værge for det fulde beløb.

§11. Ændring af medlemsbetingelser

Dans&Fitness med AM har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider med to ugers varsel ved opslag hos Dans&Fitness med AM. Alle øvrige medlemsbetingelser kan ændres uden varsel.

§12. Refunderinger

Hvis du har penge til gode hos Dans&Fitness med AM, vil du som hovedregel blive godtgjort dette beløb i form af medlemsdage i dit fremadrettede medlemskab, og du vil derfor ikke have mulighed for at få sådanne beløb udbetalt i kontanter før dit medlemsskab ophører. Hvis dit medlemsskab er ophørt, vil et eventuelt tilgodehavende blive overført elektronisk via kontooverførsel til en dansk bankkonto.

§13. Klage- og værnetingsbestemmelse

Skulle du have en klage over en vare eller en tjenesteydelse købt hos Dans&Fitness med AM, kan denne indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Eventuelle uenigheder som ikke kan afklares i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.